8 χρόνια ago
#6 Παραθέτω
Η κατάταξη σε κατηγορίες  ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και από 01/01/2013 γίνεται με βάση τον παρακάτω πίνακα:


ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΨΥΞΗ SEER  (Seasonal energy effiency ratio)

A+++        8,50 ≤ SEER  
A++        6,10 ≤ SEER < 8,50  
A+        5,60 ≤ SEER < 6,10  
A        5,10 ≤ SEER < 5,60  
B        4,60 ≤ SEER < 5,10  
C        4,10 ≤ SEER < 4,60  
D        3,60 ≤ SEER < 4,10  
E        3,10 ≤ SEER < 3,60  
F        2,60 ≤ SEER < 3,10  
G        SERR ≤ 2,60  


ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ SCOP (Seasonal coefficient of performance)

Α+++      5,10 ≤ SCOP
Α++        4,60 ≤ SCOP < 5,10
Α+          4,00 ≤ SCOP < 4,60
Α            3,40 ≤ SCOP < 4,00
Β            3,10 ≤ SCOP < 3,40
C            2,80 ≤ SCOP < 3,10
D            2,50 ≤ SCOP < 2,80
E             2,20 ≤ SCOP < 2,50
F             1,90 ≤ SCOP < 2,20
G            SCOP ≤ 1,90


Με τη νέα νομοθεσία, η κατάταξη σε ενεργειακή κατηγορία δεν γίνεται πλέον με τους ονομαστικούς βαθμούς απόδοσης EER και COP, αλλά με τους μέσους ετήσιους βαθμούς απόδοσης SEER και SCOP, που σημαίνει ότι πλέον σήμερα λαμβάνεται υπ' όψη όχι μόνο η επίδοση του κλιματιστικού στις ονομαστικές συνθήκες λειτουργίας (θερμοκρασία περιβάλλοντος, χώρου κ.λ.π.), αλλά με τις μέσες ετήσιες συνθήκες περιβάλλοντος, πράγμα που σημαίνει ότι η κατάταξη με βάση τα σημερινά κριτήρια είναι πιο δίκαιη και πιο κοντά στην πραγματικότητα.

Ο συντελεστής SEER είναι ο ετήσιος συντελεστής ενεργειακής απόδοσης της συσκευής, που ορίζεται σαν ο λόγος της ετήσιας απόδοσης ενέργειας προς την συνολική ετήσια καταναλισκώμενη ενέργεια για τη λειτουργία της ψύξης, και

Ο συντελεστής SCOP είναι ο ετήσιος συντελεστής ενεργειακής απόδοσης της συσκευής, που ορίζεται σαν ο λόγος της ετήσιας απόδοσης ενέργειας προς την συνολική ετήσια καταναλισκώμενη ενέργεια για τη λειτουργία της θέρμανσης.

Με τα νέα κριτήρια, αποκαθίσταται η "αδικία" του παλιού κανονισμού προς τα κλιματιστικά inverter, αφού ο παλαιός κανονισμός ελάμβανε υπ΄όψη του μόνο τον ονομαστικό βαθμό απόδοσης, και κατέτασσε συμβατικά κλιματιστικά στην κατηγορία Α, παραπλανώντας έτσι με αυτόν τον τρόπο τους καταναλωτές, που δε διαθέτουν τις τεχνικές γνώσεις για να αντιληφθούν τη διαφορά μεταξύ SEER και EER.

0